Disclaimer en algemene voorwaarden

DISCLAIMER EN ALGEMENE VOORWAARDEN FUNCTIEBANK.NL

DISCLAIMER
Eprom Organisatie Adviseurs BV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar websites.

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken mits u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Eprom Organisatie Adviseurs BV behoud zich het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.
2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Eprom Organisatie Adviseurs BV.
De teksten, afbeeldingen, functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en andere items op de website (functiebank.nl) worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of aan derden willen aanbieden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eprom Organisatie Adviseurs BV verkrijgen. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te gebruiken voor eigen doeleinden, niet zijnde commerciële activiteiten. Wanneer Eprom Organisatie Adviseurs BV u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. U vrijwaart Eprom Organisatie Adviseurs BV doorgebruik van de website functiebank.nl tegen aanspraken van derden met betrekking tot persoonlijke publicatie op de website.
3. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen en het forum op functiebank.nl
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen, beantwoorden of een reactie hierop kan geven.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen en op het forum van functiebank.nl moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep of de persoon die het onderwerp op het forum is gestart.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...
U mag geen verwijzingen plaatsen op de website en/of op het bijbehorende forum of personen deze doorsturen naar werken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie of het ter beschikking stellen ervan op functiebank.nl. In elk geval vrijwaart u Eprom Organisatie Adviseurs BV tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
Eprom Organisatie Adviseurs BV kan zonder kennisgeving berichten of vragen van een discussiegroep of op het forum van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Eprom Organisatie Adviseurs BV kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot de website ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Eprom Organisatie Adviseurs BV hoeft de weigering niet te motiveren. Geplaatste berichten geven niet de mening van Eprom Organisatie Adviseurs BV weer en moeten beschouwd worden als de privé-mening van de plaatser van het bericht of de reactie, derhalve is Eprom Organisatie Adviseurs BV niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroepen of op het forum.
4. Aansprakelijkheid van Eprom Organisatie Adviseurs BV
De informatie op functiebank.nl is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse in samenwerking met verschillende Nederlandse gemeenten. Eprom Organisatie Adviseurs BV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren binnen de kaders zoals beschreven op functiebank.nl. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Eprom Organisatie Adviseurs BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Gebruik van functiebank.nl
Bij gebruik- en lidmaatschap van functiebank.nl gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden, forumregels, postingregels, voorgeschreven nettiquette en andere bepalingen die zijn opgemaakt voor functiebank.nl en geeft de gebruiker aan te zullen handelen met inachtname van die regels en voorwaarden. Ook zal de gebruiker, middels het instemmen met de regels en voorwaarden, aanwijzingen van administrators en moderators direct opvolgen.

2. Eprom Organisatie Adviseurs BV
De website functiebank.nl is eigendom van Eprom Organisatie Adviseurs BV. Eprom Organisatie Adviseurs BV heeft naast functiebank.nl nog een aantal websites waar gratis informatie van bedrijfskundige en human resource aard verkrijgbaar is: www.loonindex.nl, www.eprom.nl/resultaatmanager en www.functiemanager.nl. Tevens levert Eprom Organisatie Adviseurs BV resultaatgerichte bedrijfskundige en human resource oplossingen voor organisaties.

3. Doel van functiebank.nl
Het doel van functiebank.nl is het samenbrengen en objectief informeren van personen met interesse voor bedrijfskundige en human resource oplossingen in de ruimste zin des woords door middel van het gratis beschikbaar stellen van een set generieke en resultaatgerichte functiebeschrijvingen en communicatie via het forum. Op de website zijn functiebeschrijvingen, vragen, tips en artikelen gepubliceerd waar men op kan reageren via een het forum en waarop tevens discussies plaats vinden tussen gebruikers en bezoekers.

4. Aansprakelijkheid gebruiker
1) Een gebruiker is, middels acceptatie van deze voorwaarden bij inschrijving, in meest ruime zin volledig aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de handelingen van de gebruiker op functiebank.nl.

2) De gebruiker vrijwaart, middels acceptatie van deze voorwaarden bij inschrijving, Eprom Organisatie Adviseurs BV in meest ruime zin van iedere vorm van rechtsvervolging die voortvloeit uit de inbreuk op eigendomsrechten van derden e.d.

5. Aansprakelijkheid Eprom Organisatie Adviseurs BV
Eprom Organisatie Adviseurs BV geeft geen enkele garantie op de juistheid en nauwkeurigheid van de beschikbare gegevens en informatie alsmede de geschiktheid daarvan voor enig specifiek doel. Eprom Organisatie Adviseurs BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele (negatieve) gevolgen in meest ruime zin die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens en informatie die zichtbaar is op functiebank.nl.

6. Rechten van Eprom Organisatie Adviseurs BV
1) Eprom Organisatie Adviseurs BV behoudt ten allen tijde het recht om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot functiebank.nl te ontzeggen.

2) Eprom Organisatie Adviseurs BV behoudt ten allen tijde het recht om content, inhoud van berichten gepost op het forum of van gebruiker naar gebruiker en vormgeving van functiebank.nl te wijzigen zonder opgaaf van reden.

3) Een geregistreerde gebruiker is ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar account te deactiveren. De berichten die geplaatst zijn met de desbetreffende account zullen niet verwijderd worden omdat deze deel uitmaken van de content op de site.

4) Indien een gebruiker zich wenst uit te schrijven van de mailinglijsten dan dient de gebruiker hier zelf zorg voor te dragen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde uitschrijf functionaliteit. De mailinglist staat los van een account op functiebank.nl.

5) Eprom Organisatie Adviseurs BV kan aangifte doen van een overtreding bij de daarvoor bestemde instanties indien een gebruiker vraagt om illegale of met copyright beschermde producten of diensten of deze aanbiedt. Tevens kan Eprom Organisatie Adviseurs BV een admin of moderator opdragen om desbetreffende gebruiker per direct de toegang tot -en overige diensten van- functiebank.nl te ontzeggen.

6) Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag. Op deze voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7) In situaties die niet zijn voorzien in deze voorwaarden of in andere bepalingen van Eprom Organisatie Adviseurs BV beslist Eprom Organisatie Adviseurs BV in samenspraak met admins en/of moderators over de te nemen maatregelen, dit onder voorbehoud van alle rechten van Eprom Organisatie Adviseurs BV.

8. Copyright
Afgezien van het voor persoonlijke gebruik downloaden of printen van de aangeboden gegevens, informatie, afbeeldingen en video's, is het niet toegestaan om de aangeboden gegevens, informatie, afbeeldingen en verder verstrekte informatie over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder expliciete schriftelijke toestemming van Eprom Organisatie Adviseurs BV.

Het copyright van reacties in fora berust bij de individuele auteurs. Door plaatsing van een reactie geeft de auteur aan Eprom Organisatie Adviseurs BV toestemming om de reactie binnen de doelstellingen van algemene voorwaarden en het algemeen beleid te gebruiken/publiceren.

Eprom
Functiebank.nl is een initiatief van Eprom organisatie adviseurs.

De Functiebank biedt u gratis een set resultaatgerichte functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Het doel van de Functiebank is om u te helpen bij het inrichten van uw organisatie en bij het vaststellen van evenwichtige beloningsverhoudingen. Lees verder »

Eprom Internet Functiemanager

Alle functiebeschrijvingen op functiebank.nl zijn opgesteld met behulp van de Eprom Functiemanager. Lees verder »